ALGEMENE VOORWAARDEN Giulietta Register

versie mei 2021.

1. Toepasselijkheid reisvoorwaarden, inhoud en het tot stand komen van de reisovereenkomst.

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en reisovereenkomsten die Stichting Alfa Romeo Giulietta Register (hierna te noemen Giulietta Register) sluit met haar deelnemer voor auto rally’s toertochten en evenementen.

Op eendaagse tourtochten binnen Nederland zijn de leveringsvoorwaarden eendaagse tourtochten van toepassing.

Afwijking van deze reisvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

De inhoud van de door het Giulietta Register georganiseerde rally / tourtocht/ evenement zoals omgeschreven op de website www.giulietta.nl.

Tot verdere dienstverlening is het Giulietta Register niet verplicht.

Aanmelding kan alleen via de website van www.giulietta.nl    

Dit vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier geplaatst op de website en daarnaast door betaling van het inschrijfgeld via Ideal via de button op de website.

Alle andere opgaven, per mail, per post of mondeling, hebben geen rechtsgeldigheid.

2. Zorgvuldigheid.

Het Giulietta Register zal zich inspannen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van zorgvuldigheid haar overeengekomen diensten aan te bieden.

Om voorzienbare risico’s en de daaraan verbonden schade tijdens de rally / tourtocht/evenement te voorkomen en/of te beperken draagt deelnemer er zelf zorg voor alle noodzakelijke informatie op eerste verzoek aan het Giulietta Register beschikbaar te stellen.

De deelnemer (die een motor of auto bestuurt) is verplicht in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

De deelnemer aan een Giulietta Register evenement zegt toe te beschikken over de mate van rijervaring zoals beschreven bij het routeprofiel en tour info van elke reis/evenement.

Deelnemer zal redelijke aanwijzingen van de organisatie voor, tijdens en na de reis route strikt opvolgen en in acht nemen.

Hij /zij rijdt op eigen risico en neemt deel aan de rally / tourtocht/ evenement met een deugdelijke auto of motor, die voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot de inrichting van motorvoertuigen op twee of meer wielen voor het land waar het desbetreffende voertuig is aangemeld.

Daarnaast raadt het Giulietta Register aan, de voertuigen te verzekeren (desnoods tijdelijk upgraden) op basis van Allrisk voorwaarden.

Indien er sprake is van het vervoer van auto’s en motoren d.m.v. een door het Giulietta Register ingehuurde vervoerder/transporteur dan is deze partij aansprakelijk voor alles met betrekking tot de door hen geleverde dienst.   

3. Betalingsvoorwaarden.

Voor kosten annulering door deelnemer zie paragraaf 9.

Na aanmelding via het inschrijfformulier op de website en het hebben voldaan van het inschrijfgeld zijn deze voorwaarden van toepassing.

Zonder het voldoen van het volledig te betalen bedrag kan een deelnemer nimmer aanspraak maken op de diensten die door het Giulietta Register worden aangeboden. 

4. Minimum deelnemersaantal.

Het Giulietta Register kan een reis / evenement met onmiddellijke ingang opzeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal personen.

Het minimum deelnemersaantal wordt bepaald door de organisatie.

De opzegging van de rally / tourtocht /evenement indien sprake van de in dit artikel benoemde minimum aantal deelnemers dient uiterlijk 2 weken voor de geplande datum door het Giulietta Register per e-mail te geschieden.

In geval van de in dit artikel genoemde opzegging door het Giulietta Register zal de gehele reissom terugbetaald worden met uitzondering van de kosten voortvloeiend uit met mogelijk door het Giulietta Register aangegaande verplichtingen (leveringsvoorwaarden), deze zullen worden verrekend.

5. Wijziging.

Het Giulietta Register heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op wezenlijke onderdelen te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.

Dit zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van het Giulietta Register aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Indien de oorzaak van de wijziging(en) aan de deelnemer kan (kunnen) worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van deelnemer.

6. Prijsverhogingen.

Het is het Giulietta Register toegestaan om in geval van onvoorziene omstandigheden – die niet in de macht van het Giulietta Register liggen – de reissom te verhogen of aan te passen.

7. Aansprakelijkheid en Overmacht.

7.1 Indien het evenement in alle redelijkheid  onvoorziene omstandigheden en overmacht daargelaten niet verloopt conform de verwachtingen is het Giulietta Register verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij deze tekortkoming in de nakoming niet aan het Giulietta Register  is toe te rekenen noch aan de organisatie, omdat:

A. De tekortkoming is toe te rekenen aan de deelnemer.

B. De tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan de derde die niet bij de reis is betrokken.

C. De tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die het Giulietta Register of de organisatie met inachtneming van alle zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

D. De tekortkoming te wijten is aan overmacht.

E. Wanneer er kosten moeten worden gemaakt indien onverhoopt en onvoorzien moet worden uitgeweken naar een andere locatie, kunnen deze kosten worden doorberekend.

Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan het Giulietta Register zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk is en/of onredelijk kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

Overmacht zijn voor het Giulietta Register ook reisbeperkingen door terreur, natuurgeweld en of natuurverschijnselen, onvoorziene bepalingen door overheden, alsmede door ernstige verkeersongevallen en/of opstoppingen tijdens de reis dan wel het transport. 

7.2. Het Giulietta Register is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een andere verzekering.

Wanneer het Giulietta Register aansprakelijk is voor de door deelnemer geleden schade zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn conform de ter zake geldende internationale verdragen.

8. Reisgenoot.

Indien een deelnemer aan een reis/ evenement geen kamergenoot op het boekingsformulier aangeeft maar toch op een 2-persoonskamer ingedeeld wenst te worden, behoudt het Giulietta Register zich het recht voor indien er geen andere kamergenoot wordt gevonden, vooraf de eenpersoonskamertoeslag door te berekenen.

Deze toeslag wordt vooraf bij boeking betaald en na reisafloop retour gestort indien er een kamergenoot gevonden is en deze ook deelgenomen heeft.

9. Annulering door deelnemer.

Het Giulietta Register verplicht deelnemer een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Wanneer een deelnemer annuleert, kunnen de al door de organisatie of door de dienstverlenende partij gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

10. Wijziging reisvoorwaarden.

Het Giulietta Register is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Deze wijzigingen treden in werking  na publicatie op de website.

11. Reisverzekering en extra kosten.

Het Giulietta Register verplicht haar deelnemers een (reis)verzekering af te sluiten die de repatriëring van de deelnemer(s) bij ziekte, ongeval of dood dekt.

Indien er bij hulpverlening door onze organisatie telefoonkosten en reiskosten worden gemaakt die de som van € 20,00 te boven gaan, worden deze kosten naar de klant in rekening gebracht.

Eventuele extra te maken reiskosten door inzet van onze service assistent auto voor repatriëring van een voertuig (personenauto of motor) bedraagt  € 0,45 per km excl. btw.

12. Beeld- en videomateriaal.

De tijdens de rally’s of tourtochten door medewerkers van hetGiulietta Register gemaakte foto’s en/of video opnames, mogen te allen tijde door het Giulietta Register voor reclamedoeleinden gebruikt worden, ook in het geval dat er een deelnemer herkenbaar in beeld is, zonder dat dit voor het Giulietta Register kosten met zich meebrengt ten aanzien van de desbetreffende deelnemer.

Dit geldt ook als deelnemers foto’s ter beschikking hebben gesteld om te delen met overige deelnemers van het Giulietta Register.

13. Toer- en/of rallyschema.

Onze  programma’s zijn exclusief tot stand gekomen, veelal in samenwerking met externe partners en door deelnemers van het Giulietta Register te gebruiken.

Deelnemers of potentiële deelnemers mogen de van het Giulietta Register verkregen informatie niet aan derden beschikbaar stellen als documentatie- of informatiemateriaal, indien men redelijkerwijze kan aannemen dat dit oneigenlijk gebruikt wordt, voor o.a. commerciële doeleinden of doorverkoop van de reizen / evenementen/toertochten , of voor eigen gebruik in later stadium.

Het Giulietta Register