Friese Oranjekoek, Borgebek, Leave dea as slaef, Mata Hari, Us Mem en Grutte Pier, tijdens de voorjaarsmeeting is onze kennis over Friesland flink bijgespijkerd. We kunnen na dit weekend bijna de uitspraak “Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries” foutloos uitspreken.

Petje af voor Ellen en Jan-Willem Meerdink voor de geweldige organisatie en natuurlijk ook voor Antonio en Liesbeth de Ruiter voor de gastvrije ontvangst op hun manege.

Het was een zonovergoten weekend, waarbij we 10+1 steden en 101 dorpen en gehuchten bezocht hebben.

Easterein – Wommels – de Gouden Engel – Hidaardersyl – de Kliuw – Hartwerd – Burgwerd – Hichtum – BOLSWARD – Nijland – Tjalhuizum – Folsgare – Oosthem – IJLST – Nijezijl – Pikesyl – Oudega – Kleine Gaastmeer – Gaastmeer – Heeg – Lytshuzen – Ozingahuizen – de Hommerts – Koufurderrige – Woudsend – Ypecolsga – Harich – Balk – Bargebek – Wijckel – SLOTEN – Vinckeburen – Sondel – Nijemirdum –  Oudemirdum – Mirns – Laaksum – Skarl – Warns – STAVOREN – Molkwerum – HINDELOOPEN – WORKUM – Scharneburen – Doniaburen – Gaast – Piaam – Makkum – Witmarsum – de Hemert – LEEUWARDEN – Marsum – Engelum – Beetgumermolen –  Vrouwenparochie – Vrouwbuurtstermolen – Alde Leije – Oudebildtzijl – Oude Bildtdijk –  Sint Annaparochie – Sint Jacobiparochie – Wier – BERLIKUM – Kleaster Anjum – Ried – Boer – Dongjum – FRANEKER – Kiesterzijl – Herbaijum – HARLINGEN – Kimswerd – Arum – Achlum – Hitzum – Tzum – Westerein – Welsryp – Baaijum –  Hatsum – Dronrijp – Winsum – Spannum – Kubaard – Swarte Beien – Littenserbuorren – Wommels – Edens – Hennaard – Skrins – Wieuwens – Oosterlittens – Baard – Leons – Huins – Rewert – Hoptille – Hijlaard – Hesens – Jorwerd – Tsjeintgum – Mantgum – Oosterwierum – Rauwerd – Poppingawier – Terzool – Sijbrandaburen – Gauw – Goënga – Scharnegoutum – de Pôlle – Ysbrechtum – SNEEK